Menu
Your Cart

Our Company

FASHION FANTASY ΙΚΕ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ


Στην Κομοτηνή σήμερα στις 14 του μηνός Μαρτίου του έτους δυο χιλιάδες δέκα εννιά (2019) ημέρα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

  1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΟΣΜΑ, κάτοικος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, επί της οδού 4 χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ865631 και ΑΦΜ 042320403, ελληνικής υπηκοότητας,

  2. ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΡΑΛΛΗ, κάτοικος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, επί της οδού 4 χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ865630 και ΑΦΜ 109480324, ελληνικής υπηκοότητας, συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία “FASHION FANTASY ΙΚΕ” και με διακριτικό τίτλο “FASHION FANTASY ”


Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής.

Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σε τρίτες χώρες ή οικονομικές οντότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.


Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

  1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων και φορεμάτων.

β. το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ζωνών από δέρμα η από άλλη ύλη.

γ. το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών από κάθε υλικό

δ. το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων.

ε. το λιανικό και χονδρικό εμπόριο υποδημάτων

στ. το λιανικό εμπόριο ιματισμού μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου

ζ. το λιανικό εμπόριο υποδημάτων μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου

στ. κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που δεν προβλέπεται από το παρόν.

  1. α. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), σε τρίτες χώρες ή και σε οικονομικές οντότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να πραγματοποιεί αγορές και πωλήσεις από και προς στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), σε τρίτες χώρες ή και σε οικονομικές οντότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.


Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) και αποτελείται από δυο χιλιάδες εταιρικά μερίδια (2.000,00) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστο.


Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000,00) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών , ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστο που αντιστοιχούν σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00).


Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), που αντιστοιχούν σε δυο χιλιάδες (2.000,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

  1. Ο εταίρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΟΣΜΑ, κάτοικος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, επί της οδού 4 χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ865631 και ΑΦΜ 042320403, ελληνικής υπηκοότητας ηλεκτρονική διεύθυνση papado71900@gmail.com, κατέβαλε ποσό δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια.

  2. Ο εταίρος ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΡΑΛΛΗ, κάτοικος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, επί της οδού 4 χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ865630 και ΑΦΜ 109480324, ελληνικής υπηκοότητας, με ηλεκτρονική διεύθυνση papado71900@gmail.com, κατέβαλε ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια.


Άρθρο 6ο. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.


Η διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών σε εταίρους και τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.


Η ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΡΑΛΛΗ κάτοικος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ865630 και ΑΦΜ 109480324 υπηκοότητας ελληνικής, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
Άρθρο 7ο. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, κατ΄εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση πράξη σύστασης της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και λήγει τη 31/12/2019.Άρθρο 8ο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το διαχειριστή και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρίας που θα διανέμονται καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση από τη ΓΣ των εταίρων που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε 9 μήνες από τη λήξη της χρήσης με πλειοψηφία που ορίζεται από το νόμο.

Άρθρο 9ο. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e-mail). Tα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).Άρθρο 10ο. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.Άρθρο 11ο. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.Άρθρο 12ο. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού

β. Για τον διορισμό και την ανάκληση της διαχειρίστριας, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών

δ. Για τον αποκλεισμό εταίρου.

ε. Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής,

στ. Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.


Άρθρο 13ο. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

Άρθρο 14ο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η διαχειρίστρια καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 15ο. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".Άρθρο 16ο. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η διαχειρίστρια οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχειρίστρια ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται η διαχειρίστρια μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.Άρθρο 18ο. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Η διαχειρίστρια οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.Άρθρο 19ο. ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με την δήλωσή του η οποία θα κοινοποιείται στην εταιρεία και θα καταχωρείται στο ΓΕΜΗ.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω, τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 20ο. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.Άρθρο 21ο. ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή − λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.Άρθρο 22ο. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Άρθρο 23ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.Άρθρο 24ο. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.Άρθρο 25ο. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 26ο. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.Άρθρο 27ο. ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Κατ’ εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο. 4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.Άρθρο 28ο. ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.Άρθρο 29ο. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 30ο. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.Άρθρο 31ο. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

4. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 32ο.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).
Άρθρο 33Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΟΣΜΑ

2 ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΡΑΛΛΗ

οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the Fashion Fantasy website. However, if you would like to, you can change your cookie settings at any time.